Podmienky používania VirtualnaKlinika.sk

V souvislosti s používáním portálu www.KonzultaceLekare.cz  (dále i jako „KonzultaceLekare.cz“) Vás žádáme o přečtení těchto Podmínek používáni.

KonzultaceLekare.cz slouží jako konzultační služba a zdravotní tým poskytuje jenom doporučení, které klient není povinen dodržovat. Poradenství je založené na informacích získaných opisem klientova zdravotního stavu. Služba KonzultaceLekare.cz není žádným způsobem poskytovatelem zdravotní starostlivosti. Zabezpečení soukromých údajů klientů je naší prioritou. Všechny procesy jsou v souladu s GDPR. Informace prostřednictvím konzultací jsou není určeny na případy kritických situací, resp. případy, kdy je potřebné vyhledat lékařskou pohotovost. V případě potřeby lékařské pomoci, ošetření nebo určení diagnózy je Klient povinný kontaktovat svého lékaře, resp. poskytovatele zdravotní péče. 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového portálu KonzultceLekare.cz je společnost Navstevalekare.cz s.r.o., se sídlem Kounická 1385/60, 100 00 Praha, IČO: 24 242 519, ("Navstevalekare.cz" nebo i "Provozovatel"). Adresa elektronické pošty info@konzultacelekare.cz
 2. Tyto Podmínky upravují zejména dovolený způsob a účel používaní portálu KonzultaceLekare.cz včetně jeho funkcionalit, kterými je především nástroj umožňující elektronickou (písemní, hlasovou, nebo video) konzultaci s lékařem (dále jenom „Konzultant").
 3. Internetový portál KonzultaceLekare.cz označuje doménu druhé úrovně KonzultaceLekare.cz a domény třetí, případně vyšší úrovně ve tvaru xxxx. konzultacelekare.cz.
 4. Poskytování a využívání služeb na KonzultaceLekare.cz se spravuje těmito podmínkami KonzultaceLekare.cz (dále i jako „Podmínky“, "Smlouva", nebo "VOP").

II. Služby portálu KonzultaceLekare.cz

 1. Součástí internetového portálu KonzultaceLekare.cz je i komunikační platforma Provozovatele, která umožňuje komunikaci mezi fyzickou osobou, která na základě Rámcové smlouvy uzavřené s Provozovatelem využívá služby KonzultaceLekare.cz, a Konzultantem. Konzultantem je fyzická osoba a/nebo právnická osoba, která při výkonu svého povolání nebo podnikatelské činnosti vykonává povolání lékaře a je vrcholovým odborným pracovníkem v poskytování zdravotní péče a medicínským vědeckým pracovníkem nebo je poskytovatelem zdravotní péče.
 2. Podmínkou poskytování služeb na KonzultaceLekare.cz je uzavření Rámcové smlouvy. Rámcová smlouva vzniká vyplněním Registračního formuláře a elektronickým on-line akceptováním těchto VOP.
 3. KonzultaceLekare.cz je informační a zúčtovací systém, pomocí kterého Klient může využívat služby Provozovatele.
 4. KonzultaceLekare.cz v žádném případě nenahrazuje lékařskou starostlivost. KonzultaceLekare.cz slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle využití služeb KonzultaceLekare.cz i osobní návštěvu zdravotnického zařízení. Provozovatel KonzultaceLekare.cz upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví uživatele nebo třetích osob, které by vyplývali z použití služeb KonzultaceLekare.cz.
 5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za funkčnost datové sítě uživatele, zařízení, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele, jako ani za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.
 6. Při vystavování daňových dokladů bude Provozovatel postupovat ve smyslu platných předpisů, přičemž uživatel souhlasí s vystavováním a doručováním daňových dokladů v elektronické podobě.
 7. Kliknutím na „Uhradit X Kč za konzultaci“ uživatel souhlasí s těmito VOP.

III.  Pravidla zveřejňování obsahu

 1. Obsah na KonzultaceLekare.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu nebo jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Provozovatele zakázané. Autorské práva jsou vyhrazeny a vykonává je Provozovatel. Jakékoliv použití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií nebo grafů jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem i v jiném, než českém jazyku bez písemného povolení Provozovatel je zakázané.
 2. Provozovatel neodpovídá za informace, údaje a jakýkoliv jiný obsah poskytnutý nebo zveřejněný uživateli a uložený na KonzultaceLekare.cz.

IV. Práva a povinnosti

 1. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Provozovatele neodpovídá za jakoukoliv škodu, která uživateli může vzniknout v souvislosti s využíváním služeb na KonzultaceLekare.cz.
 2. Uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky a současně i konkrétní podmínky, v případě, že se aplikují na některou ze služeb na KonzultaceLekare.cz jako i ustanovení všeobecně závazných právních předpisů.
 3. Uživatel odpovídá za své příspěvky a aktivity na KonzultaceLekare.cz a souhlasí s tím, že nebude využívat služby na účely, které jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky a v rozporu s těmito Podmínkami.

V. Názory uživatelů na služby lékařů

 1. Uživateli, který využil služby KonzultaceLekare.cz, zašle Provozovatel email s výzvou, aby v případě, že má zájem o zveřejnění názoru na služby, zaslal svůj názor Provozovateli.
 2. Uživatel není povinen názor na služby lékaře sdílet.
 3. V případě, že má uživatel zájem o sdílení názoru za účelem jeho zveřejnění na portálu, zašle názor písemně formou vyplnění formuláře.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zveřejní jenom taký názor na služby lékaře, který je v souladu s těmito podmínkami. Lékař je oprávněn zveřejněný názor ze svého profilu v soulade s právem na ochranu osobnosti odstranit.
 5. Názor uživatele na služby lékaře se musí vztahovat jenom ke konzultaci uskutečněné uživatelem, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat vulgarizmy, nepravdy, křivě obviňovat, vyzývat k násilí, rasové, náboženské, nebo etnické nenávisti, apod.
 6. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit, případně odstranit již zveřejněný názor uživatele z portálu, pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo těmito podmínkami.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a správnost obsahu názoru uživatele.  

VI. Omezení odpovědnosti

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené ztrátou zisku, využívaním údajů a jiného nehmotného majetku nebo za všechny škody, které vzniknou v důsledku používání nebo neschopnosti používat portál www. konzultacelekare.cz nebo z důvodu neoprávněného přístupu a to i v případě, pokud byl Provozovatelem upozorněný na možnost těchto škod. V případě technické poruchy serveru nebude žádat uživatel/ lékař od Provozovatele finanční náhradu. Úlohou Provozovatele je v co nejkratším čase tento problém odstranit. V případě, že objednaný pacient se nedostaví na vyšetření uživatel/ lékař nebude vymáhat od Provozovatele finanční náhradu.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněný kdykoliv dle vlastního uvážení změnit Podmínky a rozsah služeb poskytovaných na KonzultaceLekare.cz. Změna je platná a účinná dnem uvedeným v Podmínkách. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo úplně nahradit tyto podmínky novým zněním podmínek. Změna podmínek bude zveřejněna na internetové stránce www.KonzultaceLekare.cz nejpozději v den jejich účinnosti.

Použivatel a Provozovatel se dohodli, že vztahy vzniknuté na základě jakéhokoliv používání KonzultaceLekare.cz a jeho služeb se řídí účinným zněním Podmínek a ustanoveními Obchodního zákoníku. Tyto Podmínky nabývají platnost dnem 23.3.2021.